כל מה שמעניין וחשוב לדעת באזור

מקומון חדשות חולון ראשון לציון ובת ים

תקנון האתר

עודכן בתאריך 1.1.2020

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט GOITEM.CO.IL (להלן: "האתר"), אשר מעניק לגולשיו שירותים ייחודיים
ואינפורמציה בנושאים אקטואליים שונים.
האתר מופעל ומנוהל על ידי GOITEM (להלן: "GOITEM"). 

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו ו/או באמצעותו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה .

כללי

1. השימוש ו/או הגלישה באתר כפופים לתנאים ולהוראות המופיעים במסמך דנן )להלן: "התקנון"(, ואלה
חלים על כל משתמש באתר ו/או בתכניו, לרבות מנויים, גולשים מזדמנים וגורמים אחרים אשר עושים
שימוש בתכני האתר, ביישומיו ובכל שירות המצוי בו באופן ישיר או עקיף (להלן: "המשתמש/ים").

2. הוראות התקנון המפורטות להלן חלות על כל שימוש שנעשה באתר, לרבות השירותים המפנים אליו
והכלולים בו וכמו כן שירותים של צדדים שלישיים העושים בו שימוש בכל דרך שהיא. כן יובהר כי
ההוראות המפורטות להלן חלות על שימוש המתבצע באמצעות רשת אינטרנט ו/או כל אמצעי תקשורת
אחר.
יודגש כי כל שימוש באתר יבוצע רק לאחר שהמשתמש נכנס לאתר וקרא את הוראות התקנון. כלומר,
השימוש באתר מהווה למעשה את הסכמת המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון דנן והסכים לאמור בו.

3. GOITEM רשאית לשנות את התקנון בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת וכל שינוי כאמור יחייב את
המשתמשים באתר מרגע פרסומו.


4. GOITEM אינה אחראית לפרטי המידע המצויים באי אילו מהאתרים המקושרים לאתר על ידי קישוריות
( links ) .
5. GOITEM דואגת לכך שה- links יפנו לאתרי אינטרנט בתחומי העניין של האתר. אף על פי כן, GOITEM
לא אחראית לכל מידע המצוי באתרים המקושרים האמורים, כמו גם לאי אילו שינויים שיבוצעו בהם.

6. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה.

תוכן האתר

7. התמחות האתר הינה בסיקור חדשותי ועל כן הוא מספק מידע רב הפרוס בפני המשתמשים במספר לשוניות מידע, כגון: חדשות, מאמרים, פורטל, פורום ועוד.

8. לא ניתן לשנות את תוכן האתר והמידע הכלול בו כך שיותאם לכל משתמש בנפרד. תוכן האתר והשירותים
הנלווים לו מסופקים ומובאים לאתר על ידי כתבי GOITEM עיתונאים וגורמים חיצוניים שמעניקים
שירותים שונים ל GOITEM .

9. המידע שמכיל האתר הינו לשימושו האישי של המשתמש וחל איסור לעשות בו שימוש מסחרי ללא אישור
בכתב ומראש מ- GOITEM

10. האתר נערך על פי שיקול הדעת הבלעדי של עורכיו. אין לייחס להמלצות ו/או לכתבות ו/או למאמרים
המוצגים באתר כל תוקף מחייב. בכל מקרה, יובהר כי GOITEM איננה אחראית לשימוש שנעשה בתוכן
המצוי באתר.

11. פרסומים ותגובות מטעם גולשי האתר אשר מתקבלים במערכת מובאים למשתמשים כמות שהם וכל
מטרתם הינה לתת לגולשים אינפורמציה מרחיבה בנושאים בהם עוסק האתר. עם זאת, GOITEM איננה
יכולה לאמת את התכנים המתקבלים באתר על ידי צדדים שלישיים ועל כן GOITEM לא נושאת בכל
אחריות באשר למידע זה .

12. GOITEM איננה אחראית לנזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, אשר ייגרם למשתמש בעקבות שימוש ו/או הסתמכות על התכנים המופיעים באתר ובאתרים המקושרים לו.

הצהרות והתחייבויות המשתמש

13. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון דנן, מצהיר ומתחייב בזאת המשתמש כי לא יעביר לאתר תכנים מן
הסוג המפורט להלן:
– תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קניין של צדדים שלישיים, לרבות סימני מסחר וזכות יוצרים;
– חומר ו/או קישור לתוכן אשר פרסומו אסור על פי הוראות כל דין;
– חומר שעלול להוות בסיס לתובענה אזרחית ו/או הפרה כלשהי של הדין הישראלי והבינלאומי;
– חומר שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
– חומר שעלול להוות לשון הרע על אדם ו/או לפגוע בפרטיותו, כאמור בחוק איסור לשון הרע,
התשכ"ה 1965 ובחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 , בהתאמה; – –
– חומר שעלול לעלות כדי הטעיית צרכן, כמפורט בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981
– תוכן בעל אופי מסחרי ו/או פרסומי;
– קוד מחשב, תוכנה או יישום המכילים "וירוס", לרבות יישומים מזיקים, "תולעים", "ואנדלים"
וכיו"ב;
– חומר מאתר חיצוני שהגישה אליו מוגבלת על ידי סיסמה או אמצעי אחר שאינו מאפשר גלישה
חופשית לכל משתמשי האינטרנט;
– חומר פורנוגראפי או חומר המעודד להפללהפליה או גזענות ו/או המנוגד לדין ו/או שפרסומו מנוגד לחוק
או תומך בפעילות המנוגדת לחוק.

14. המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש באתר באופן שעלול לשתק, להעמיס, להזיק או לפגוע באתר, כמו גם
בציוד תקשורת וברשתות תקשורת וכן מתחייב לא להפריע בכל דרך לשימוש של צדדים שלישיים.

15. המשתמש מעניק בזאת אישור המפורש ל- GOITEM לפרסם תכנים שהועלו על ידו ללא פרסום שמו
ובנוסף נותן את הסכמתו להעניק ל- GOITEM רישיון שימוש בלתי הדיר, חינמי ובלתי מוגבל בזמן, לעשות
שימוש בתכנים שיועלו לאתר.
"שימוש", לצורך סעיף 15 דנן, הינו העתקה הצגה, הפצה, מכירת עותקים והכנת יצירה/ות נגזרת/ות מהם
ולרבות הסמכת צדדים שלישיים ו/או מתן רישיון לצדדים אלו לבצע כל פעולה מהפעולות האמורות, בכל
מדיה אלקטרונית או מודפסת .

16. מבלי לפגוע באמור בסעיף 15 לעיל, GOITEM תעשה כל שביכולתה על מנת לאתר את בעל זכות היוצרים
ביצירה, כהגדרת מונחים אלו בחוק זכות יוצרים, תשס"ח 2007 )להלן: "חוק זכויות יוצרים"(, בין היתר –
בהתאם להוראות סעיף 27 א. לחוק זכויות יוצרים.

17. ידוע למשתמש כי חלק מהתוכן שמחיל האתר נלקח מהרשתות החברתיות השונות ועל כן משתמש שחש
נפגע ו/או יש לו טענה כזו או אחרת לגבי זכויות יוצרים בתוכן הנ"ל, מתבקש לפנות ל GOITEM על מנת
שתברר את טענותיו ותיתן לו קרדיט במקרה הצורך ו/או תבצע התאמות בתוכן לבקשת בעל הזכויות,
כאמור.
פנייה כאמור יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל האתר YORAM@GOITEM.CO.IL או
באמצעות פקס מס' ______________ או בדואר למשרדי GOITEM המצויים בכתובת הבאה:
.______________________

18. למען הסר ספק, המשתמש מתחייב כי ישפה את GOITEM בגין כל הוצאה ו/או נזק שינבעו כתוצאה
מתביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי גורם כלשהו, עקב הפרה של הוראה מההוראות המנויות בתקנון
זה ו/או של כל זכות אחרת השייכת לגורם כלשהו .

19. GOITEM איננה אחראית בשום אופן לאפשרות הגישה של המשתמש למידע המצוי באתר, לסוג
המכשירים הכלולים בו, לחומרה ו/או למחשבונים המוטמעים בו.

20. GOITEM לא תהא אחראית למידע שיגיע למשתמש על ידי צדדים שלישיים באמצעות האתר, השירותים הכלולים בו או יישומיו ועל כן נדרש המשתמש לנקוט בזהירות הסבירה הנדרשת בקבלת כל אינפורמציהשתגיע אליו במסגרת זאת. GOITEM אינה מתחייבת כי האינפורמציה האמורה תועבר בשלמותה ו/או באופן תקין.

קניין רוחני

21. כל הקניין הרוחני(לרבות זכויות היוצרים) בכל המוצרים המצויים באתר, לרבות תמונות, טקסטים,
סימנים מסחריים, כתבות וידאו ו"אייקונים" הינו של GOITEM בלבד, זאת למעט המוצרים המצויים
באתרים המקושרים לאתר.

22. זכות היוצרים במאגר המידע המצוי ביישומי האתר הינו בבעלות הבלעדית של GOITEM , על כל הנובע מכך.

23. GOITEM היא אף בעלת זכות היוצרים בתוכנת האתר ועיצובו, אלא אם נאמר אחרת באתר .

24. אין להעתיק , להפיץ, לשנות, למסור לצד ג' או להציג בפומבי כל חלק מהאתר ו/או לעשות בו כל פעולה
שמהווה פגיעה או הפרה של הקניין הרוחני של GOITEM , אלא אם GOITEM התירה לעשות כן מראש
ובכתב.

25. אין להטמיע סרטוני וידאו ו/או תמונות ו/או כל תוכן מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של GOITEM בכל
מדיה תקשורתית (לרבות אפליקציית WhatsApp , Facebook Instagram ו/או אפליקציות ו/או מדיות אחרות) ולרבות במדיה המכילה תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים להפליה ו/או גזענות, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או התומכת בפעילות המנוגדת לדין ו/או במדיה תקשורתית שעצם הטמעת הסרטון ו/או התמונה ו/או התוכן תהווה הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצר התוכן הנ"ל ובעלי זכויות היוצרים בו.

26. מסירת התכנים לפרסום על ידי משתמשי האתר מקנה ל- GOITEM רישיון ללא עלות, גלובאלי ובלתי
מוגבל בזמן, למסור לציבור, לשווק, להפיץ, לשכפל, לערוך, לתרגם, לעבד ולהשתמש בתכנים כאמור בכל
דרך ש- GOITEM תראה לנכון, ללא יוצא מן הכלל.

הורדות

27. כל הורדה של עזרים, מידע, תוכנה, קובץ ועוד אשר תבוצע באמצעות האתר, באופן ישיר או עקיף, תהיה על אחריותו של המשתמש בלבד.

28. מובהר כי GOITEM לא אחראית לכל נזק שייגרם למחשב ו/או "טאבלט" ו/או מכשיר סלולארי של
המשתמש ותוכן המצוי בהם, כתוצאה משימוש באתר ומהורדות, כאמור בסעיף 27 לעיל.

מדיניות הפרטיות

29. מדיניות הפרטיות נמצאת בקישור למדיניות הגנת הפרטיות ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

תכנים מסחריים

30. האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות (קול/מלל/תמונה), הנמסרים לפרסום על ידי צדדים שלישיים שמעוניינים להציע למכירה שירותים כאלה ואחרים.

31. GOITEM לא תישא בכל אחריות לתוכן מסחרי המפורסם באתר. GOITEM לא בודקת מראש או עורכת את התוכן המסחרי הנ"ל ו/או את אמיתותו ומלוא האחריות לתוכן זה ו/או תוצאות השימוש בו מוטלת על
הצד השלישי שפרסם אותו.

32. למען הסר ספק, GOITEM מבהירה כי עצם הפרסום של תוכן מסחרי באתר לא מהווה המלצתה לרכישת השירותים המפורסמים בו, על כל הנובע מכך.

33. GOITEM לא תישא באחריות לשירותים שיוצעו בתכנים המסחריים באתר ו/או ירכשו באמצעותו.

שיפוי ואחריות

34. משתמש האתר נושא במלוא האחריות והסיכון הנובעים משימוש ברשת האינטרנט ו/או בכל מכשיר אשר באמצעותו המשתמש מבקר באתר. GOITEM אינה אחראית לכך שחו"ח גוף בלתי מורשה ישיג גישה למידע אשר נמסר על ידי המשתמש.

35. GOITEM לא מתחייבת לתקינות ו/או זמינות האתר, לרבות יישומיו והקישורים המופיעים בו ו/או לכך שבמהלך השימוש לא ייגרמו תקלות או הפרעות בגלישה באתר בשל כל גורם שהוא ומכל סיבה שהיא.
36. GOITEM , מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, לרבות ספקי המידע המצויים באתר, אינם אחראים למידע המצוי באתר כמו גם למידע שמתקבל על ידי האתר מגורם חיצוני, לאמינותו, להתאמתו למטרותיו של
המשתמש ולכל שימוש שנעשה בו.

37. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את GOITEM , מנהליה, עובדיה ומי מטעמה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, עקב הפרת תנאי מתנאי התקנון.

פרסומת

38. GOITEM אינה אחראית למודעות הפרסומת המתפרסמות באתר ולתוכנן. בהקשר זה יובהר כי פרסום
באתר אינו מהווה עידוד או המלצה מצידה של GOITEM לרכוש אי אלו שירותים או מוצרים המוצעים
במודעות הפרסום. יתר על כן, במידה ותבוצע עסקה בין גולש לגוף מפרסם או גוף שמוזכר באתר באיזה
שהוא אופן, העסקה האמורה תהא בין הצדדים לה בלבד וללא שום מעורבות ו/או אחריות מצד
GOITEM

הפסקת השירות באתר

39. GOITEM רשאית לעדכן ולשנות את האתר והמידע הנמצא בו וכן לגרוע ולהוסיף כל תוכן שתבחר.
GOITEM אף רשאית להגביל ולאסור את השימוש ו/או את השירותים הניתנים באתר או בחלקים ממנו
למשך זמן שתבחר ואף לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת .

דין ומקום שיפוט

40. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל באופן בלעדי.
41. כל חילוקי דעות בכל דבר ועניין הנוגע לתקנון יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים לכך בתל אביב- יפו ולהם תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

דילוג לתוכן